Projecte Provincial 2002/2003

projecte0203

OBJECTIU GENERAL:

Posar en marxa un pla de formació d’àmbit inspectorial que sigui un element imprescindible de creixement vocacional (en totes les dimensions de la vocació del CCSS) i respongui a les necessitats específiques del nostre entorn (socials, culturals, polítiques, associatives…).

 

JUSTIFICACIÓ:

La nostra inspectoria va distribuir els 8 reptes del document final del 1r congrés Regional d’Europa Oest (desembre 2000) en els anys que restaven fins al següent Congrés Regional. Així, per aquest curs 2002/2003 havíem de posar l’èmfasi en el Repte 3 sobre la Formació dels Cooperadors Salesians. Igualment el document del nostre 3r Congrés Inspectorial (març 2000) està ple d’al·lusions a la necessitat de formació en les seves diverses facetes (inicial, permanent, apostòlica…). També a l’assemblea de juny de 2002 es va reconèixer la importància d’aquesta dimensió.

La necessitat de formació és una constant que es fa present en tots els àmbits de la nostra vocació. Podem dir que és una de les columnes que aguanta el nostre “ser” CCSS, i és per això que cal vetllar per la seva qualitat.

AGENTS:

Com veurem, en cada una de les línies d’acció, s’apunten uns encarregats per dur a terme una petita part de l’objectiu general.

D’una banda, per a l’elaboració del pla de formació, adequació de materials, formació d’animadors i responsables… haurà d’haver-hi un nucli de persones coneixedores de les diferents dimensions vocacionals que aportaran els seus coneixements i el seu treball.

En segon lloc els òrgans de coordinació com els consells locals i inspectorial facilitaran la tasca dels grups i comissions amb els mitjans necessaris i l’estimulació per a la formació.

Hem de ser conscients, però, que tots els cooperadors i cooperadores de la nostra inspectoria som els responsables de la pròpia formació (RVA 38.1). Això implica fer opció personal, de grup i de centre per determinades lectures, xerrades, cursos, trobades, recessos… associatius, d’església o altres que ens aportin els elements formatius desitjats per mantenir viva la nostra vocació. L’experiència que anem tenint ens diu que si aquestes intencions formatives no es concreten a l’inici de curs en el projecte personal, de grup i de centre es queden en això, en bones intencions.

LÍNIES D’ACCIÓ

FORMACIÓ DE FORMADORS, RESPONSABLES I ANIMADORS DE GRUP:

1.1
Animant a un cooperador/a de cada centre a assumir la tasca de responsable de formació. Es tractaria d’una persona que fes un senzill acompanyament en el procés formatiu dels cooperadors en formació del seu centre i estimulés els grups cap a la formació. Aquest servei no demana grans coneixements, sinó constància i interès per la formació. Disposarà d’una eina important com és la Carpeta de Formació Permanent.
Agents: (Consell local – Cooperador/a – Coordinador comissió de formació)
1.2
Elaborant un itinerari formatiu per responsables de formació i d’animadors de grup.
 
Agents: (Comissió de formació)

ADEQUANT LA FORMACIÓ DELS COOPERADORS, TANT LA INICIAL COM LA PERMANENT, A LES NOVES EXIGÈNCIES QUE IMPOSA LA SOCIETAT, DE MANERA QUE ENS FACI CAPAÇOS PER DONAR TESTIMONI I RAÓ DE LA NOSTRA FE I DISSENYANT D’ESTRATÈGIES QUE GARANTEIXIN  L´ÚS DELS MATERIALS I DE LES OFERTES FORMATIVES.

2.1 Proposant materials i guies de formació adequats pels camps d’animació de l’Associació (matrimonial, familiar, de vida i treball i social).
 
Agents: (Comissió de formació)
2.2 Participant en l’elaboració de la carpeta de formació permanent a nivell estatal.
 
Agents: (Núria Jaumandreu i Andreu Ibarz)
2.3 Facilitant la comprensió dels documents formatius: fent servir un llenguatge entenedor i planer.
 
Agents: (Comissió de Formació – Responsable de formació del centre)
2.4 Cercant moments inspectorials per tal de fer una presentació de materials formatius d’especial interès (carpetes de formació, documents SDB/FMA…). Caldria després una adequació als centres.
 
Agents: (Comissió de Formació – Responsable de formació del centre)
2.5 Aprofitant les ofertes de discerniment (recessos, trobades, EE). mirant de facilitar l’assistència amb el mitjans necessaris de caire econòmic i organitzatiu.
 
Agents: (Cooperador/a – Grup – Consell Local – Consell Inspectorial)
2.6 Fent arribar a la Comissió de Formació l’índex de documents formatius de l’arxiu inspectorial, les carpetes de formació inicial i permanent, el calendari i continguts de les trobades inspectorials (EE.EE, trobada de març, Àgora, recessos…), ofertes formatives obertes i recursos formatius dels centres, els documents SDB/FMA tota la oferta formativa que ens arribi de la diòcesi o altres col·lectius de confiança.Igualment la Vocalia derivarà tota aquesta informació al responsable de comunicació (web, butlletí) i als responsables de formació per què la facin arribar als grups i a les persones dels seus respectius centres.
 
Agents: (Comissió de Formació – Secretari inspectorial – Vocal d’àmbit sociopolític – Vocal de de Comunicació – Responsable de Comunicació – Responsable de formació del centre)
2.7 Coneixent i actualitzant els itineraris formatius de cada grup i del propi centre.
 
Agents: (Consell Local – Responsable de formació del centre)
2.8 Programant la formació en l’àmbit personal, en el projecte de centre i en l’inspectorial, equilibrant interessos, realitats i necessitats
 
Agents: (Cooperador/a – Consell Local – Consell Inspectorial)
2.9 Fent propostes personalitzades de formació (teològica, pastoral, social,…) que parteixin de necessitats de centre o associatives. Es poden elaborar itineraris personals i contemplar ajudes econòmiques.
 
Agents: (Consell Local – Responsable de formació del centre – Consell Inspectorial – Comissió de Formació)
2.10 Promovent la participació a les propostes formatives ordinàries de l’Associació.
 
Agents: (Consell Local – Responsable de formació del centre)
2.11 Coneixent el Pla de Formació Conjunta desenvolupat pels salesians
 
Agents: (Comissió de Formació)

FORMACIÓ PER A LA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DEL COMPROMÍS SOCIAL:

3.1 Vetllant perquè la dimensió de compromís social aparegui a les propostes formatives personals, de grup i de centre.
 
Agents: (Consell Local – Consell Inspectorial)
3.2 Afegint als plans de formació inicial i permanent temes en els quals es tracti del caràcter apostòlic de la nostra Associació davant dels problemes de marginació i pobresa.
 
Agents: (Comissió de Formació – Vocal de Compromís Social)
3.3 Promovent una certa especialització dels centres de cooperadors en els diferents camps de treball amb el món de la marginació. Aquest sistema de formació i acció demana uns acords a nivell inspectorial i un treball en xarxa on tothom comparteix allò que domina i s’optimitzen els esforços.
 
Agents: (Vocal de Compromís Social – Comissió de Formació – Consell Local – Responsable de Comunicació)