projecte0304
 

OBJECTIU GENERAL:

Potenciar el creixement del Centre com a Comunitat Cristiana en totes les seves dimensions (comunicativa, formativa, apostòlica, organitzativa i celebrativa).

 

 

JUSTIFICACIÓ:

La nostra Inspectoria va distribuir els 8 reptes del document final del 1r Congrés Regional d’Europa Oest (desembre 2000) en els anys que restaven fins al següent Congrés Regional. Així, per aquest curs 2003/04 havíem de posar l’èmfasi en els Repte 2 (Potenciar el creixement del Centre com a Comunitat Cristiana) i 6 (Aprofundir i viure la dimensió comunitària de la missió apostòlica). Igualment el document del nostre 3r Congrés Inspectorial (març 2000) està ple d’al·lusions a la necessitat consolidar els consells locals i la vida dels centres. També a l’Assemblea de juny de 2003 es va reconèixer la importància i la necessitat de enfortir el centres.

 

AGENTS:

Com veurem, en cada una de les línies d’acció de l’apartat D, s’apunten dos nuclis de responsabilitat sobre la realització de l’objectiu, un inspectorial i l’altre local.

 

ALGUNES REFERÈNCIES DOCUMENTALS:

Pla Conjunt de Formació

Continguts formatius específics sobre la comunitat cristiana de referència

boto01
 Ser: “Gent d’església” per Manel Bellmunt
boto01
 Saber: “Models d’església” per Eliseo Bellés
boto01
 Saber fer: “Viure la comunitat cristiana de referència “.per  Jaume Bernadet

Pàgina web de l’ACS de la nostra inspectoria en les seves  connexions a:

boto01
 16 Lectio divines
boto01
 Revista Ventall
boto01
 “La comunidad apostólica, casa de comunión” per. Jordi Latorre

 

LÍNIES D’ACCIÓ

 
Concentrarem els esforços en 5 àmbits de treball : Comunicació, Formació, Missió, Organització-Animació I Celebració.

 

COMUNICACIÓ:

Mitjans Inspectorials:

 • Vetllar per que els centres facin aportacions al butlletí i al WEB (Vocal de comunicació)
 • Utilitzar el butlletí i el WEB informatiu com a eines de difusió dels acords del consell nspectorial (Secretari)
 • Tenir cura de que les trobades i actes associatius de caràcter nspectorial incloguin espais de comunicació lliures
 • Donar difusió entre els membres de l’ACS dels diversos temes que es treballen en els grups a través del WEB (Vocal de comunicació).
 

Suggeriments per als centres locals:

 • Compartir els aspectes vitals dels membres del centre.
 • Comunicar entre els grups allò que es fa.
 • Potenciar la figura del representant del grup en el consell local.
 • Potenciar trobades entre grups de diferents centres.
 • Promoure o continuar amb les trobades dels grups d’un mateix centre i programar-les.
 • Promoure assemblees del centre local.

 

FORMACIÓ:

Mitjans Inspectorials:

 • Potenciar la participació a les propostes formatives inspectorials (EE.EE., recessos, Trobada del març, àgora, … )
 • Oferir eines que millorin la formació dels CCSS en el tema de construir i ser comunitat avui.
 • Oferir les Carpetes de formació permanent com a eina per desenvolupar el pla de formació personal, local i inspectorial.
 • Introduir temes específics i pràctics en relació a l’apostolat (Vocal de Compromís Social, VCS)
 • Divulgar les ofertes formatives existents
 

Suggeriments per als centres locals:

 • Intercanviar i comunicar experiències com a mètode de formació.
 • Potenciar la pregària com a mètode de formació profunda.
 • Plantejar temes comuns a treballar per tots els grups del centre.
 • Crear la figura del responsable de formació.
 • Compartir la informació dels temes treballats amb els altres membres de la ACS Responsable de formació).

 

MISSIÓ:

Mitjans Inspectorials:

 • Donar a conèixer les iniciatives apostòliques existents a la inspectoria per tal de poder donar-hi suport (VCS)
 • Fer una mena d’inventari sobre les presències i missions dels cooperadors, grups i centres (VCS)
 • Animar la reflexió sobre el que vol dir l’apostolat i el compromís en la seva dimensió associativa (VCS)
 

Suggeriments per als centres locals:

 • Animar i motivar les persones. Confiar en les seves possibilitats i que en tot moment se sentin enviades pel centre.
 • Donar a conèixer iniciatives actuals i futures existents en l’àmbit local per tal de cercar més implicació per part de la gent.
 • Reconèixer, obrir i impulsar la missió dels cooperadors en les comunitats cristianes més àmplies on ens fem presents.
 • Fer un llistat de totes les iniciatives del centre on un cooperador/a pot implicar-se.
 • Implicar a cooperadors en la realització d’accions i activitats puntuals.

 

ANIMACIÓ / ORGANITZACIÓ:

Mitjans Inspectorials:

 • Afavorir que a les trobades hi hagi moments per compartir el que es fa als centres.
 • Sensibilitzar sobre la necessitat de participar en els actes associatius.
 • Coordinar al màxim les programacions i calendaris per afavorir la participació.
 • Vetllar per tal de que els centres disposin de motors per a l’animació i que aquests es renovin per no caure en la rutina.
 

Suggeriments per als centres locals:

 • Coordinar al màxim les programacions i calendaris entre els diferents àmbits presents a nivell local.
 • Fomentar les relacions dels membres del centre amb altres àmbits i grups.
 • Potenciar una actitud d’interès a cada membre del centre i no tant d’esperar i rebre.
 • Promoure sortides lúdiques de centre.
 • Promoure trobades comunitàries de tot el centre amb sdb i/o fma de l’obra.
 • En cas dels centres petits es poden ajuntar amb un altre centre.

 

CELEBRACIÓ:

Mitjans Inspectorials:

 • Tenir cura de la qualitat dels espais de pregària en les activitats i trobades associatives.
 • Compartir els materials de les pregàries i altres celebracions (eucaristies, … ) entre tots els membres de l’ACS.
 • En les trobades inspectorials buscar moments de convivència festiva i compartir esdeveniments de la vida.
 • Fomentar la participació a les celebracions de les promeses i d’altres celebracions significatives a la vida dels CCSS.
 

Suggeriments per als centres locals:

 • Buscar moments de convivència festiva i compartir esdeveniments de la vida.
 • Aprofitar les festes salesianes com a moment de celebració de la vida del centre.