projecte0607

“Apòstols de l’evangeli segons l’estil de Don Bosco”

OBJECTIU GENERAL:

  • Impulsar la dimensió apostòlica, en l’àmbit personal i associatiu, tot aprofundint i vivint la dimensió comunitària
  • Acollir, conèixer i aplicar el nou estatut i reglament del Projecte de Vida Apostòlica dels Salesians Cooperadors

JUSTIFICACIÓ:

  • Som una Associació Apostòlica!”Vosaltres sou la sal de la terra … Vosaltres sou la llum del món … Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel” (Mt 5,13-16).
  • 1r Congrés Regional d’Europa Oest (desembre 2000):Repte 6: Aprofundir i viure la dimensió comunitària de la missió apostòlica (RVA 3, 11.2, 19.2, 20.1)Repte 7: Donar resposta com Associació, des de l’Església i en comunió amb la Família Salesiana, als reptes que la societat actual ens presenta (RVA 6, 7-11, 17, 18, 22 i 40)
  • Des de la mentalitat de procés i de projecte, anem a estructurar, a planificar, a objectivar el nostre apostolat, el nostre compromís igual que hem fet amb la formació, a través del projecte de grup i de centre.
  • Ens trobem a les portes del Congrés Mundial que aprovarà ad experimentum el nostre reglament i estatut.

PLANIFICACIÓ:

curs 2006 / 2007: accentuar la formació i la presa de consciència:

  • què fem i com ho fem en l’àmbit personal i local;
  • base teològica de l’apostolat cristià; base carismàtica de l’apostolat salesià;
  • coneixement de la Doctrina Social de l’Església (línies bàsiques).

curs 2007 / 2008: accentuar el sentit de projecte:

  • impulsar l’acció apostòlica en el projecte personal de vida i en el projecte local (de Centre i / o de Grup) què puc fer i com ho puc fer.

curs 2008 / 2009: accentuar la posada en pràctica de tot l’anterior i avaluar-ne el seu resultat.

 LÍNIES D’ACCIÓ

IDENTITAT VOCACIONAL
Àmbit Inspectorial Àmbit Local Àmbit Personal
boto01 Conèixer la realitat inspectorial en l’àmbit apostòlic i mostrar-la a l’Associació a través del butlletí.
boto01 Participar en el Encuentro Nacional i al Congrés Mundial i difondre el que s’ha viscut i treballat
boto01 Comunicació sobre l’apostolat personal de cada membre del centre. Això ha de servir de formació i ajuda per a ubicar-se “apostòlicament” al lloc.
boto01 Portar l’Esperit Salesià allà on estiguis.
boto01 Pregària per a recolzar l’apostolat
boto01 Augmentar el sentit de pertinença a l’Associació.
FORMACIÓ
Àmbit Inspectorial Àmbit Local Àmbit Personal
boto01 Fer conèixer la base teològica i carismàtica del nostre apostolat.
boto01 Rebre el nou reglament i l’estatut del Projecte de Vida Apostòlic dels Salesians Cooperadors
boto01 Treballar els materials proposats sobre la dimensió apostòlica (cinc fitxes).
boto01 Treballar els nous documents del RVA
boto01 Reflexió sobre què puc donar des de la meva situació personal
boto01 Participar en trobades, recessos, EE.EE. i a la Trobada de Formació.
boto01 Rellegir l’Evangeli i el nostre Projecte de Vida Apostòlica tenint en compte el SERVEI i la MISSIÓ
ORGANITZACIÓ I ANIMACIÓ
Àmbit Inspectorial Àmbit Local Àmbit Personal
boto01 Donar difusió als compromisos apostòlics dels centres en els canals de comunicació de l’Associació i la pàgina WEB.
boto01 Animar els cooperadors perquè assumeixin responsabilitats de servei associatives
boto01 Garantir la regularitat en el funcionament dels consell locals
boto01 Animar els cooperadors perquè assumeixin responsabilitats de servei al centre.
boto01 Ajudar a facilitar l’assistència a les diferents trobades (organització). Fer llistes de dificultats i disponibilitats de la gent per anar a les trobades.
OPERATIVITAT APOSTÒLICA
Àmbit Inspectorial Àmbit Local Àmbit Personal
boto01 Potenciar Llars Don Bosco com Apostolat dels Cooperadors Salesians (donar a conèixer HDB a les comunitats SDB, FMA i als propis CCSS).
boto01 Impulsar la dimensió missionera mitjançant CSTM i VOLS.
boto01 Treballar els objectius del Pla Pastoral Diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona
boto01 Impulsar la proposta de llars D. Bosco als centres.
boto01 Prendre contacte amb els grups i àmbits de voluntariat que hi ha a l’entorn
boto01 Atendre les necessitats particulars dels membres que formen el grup i el Centre.
boto01  Comprometre’s a potenciar els projectes missioners i apostòlics proposats pel centre.
boto01 Començar l’apostolat a partir de detectar les necessitats del meu entorn més proper (família, barri, parròquia, …) i compartir-les amb el grup.
boto01 No separar l’apostolat d’una intensa oració i vida espiritual rica.
ADMINISTRACIÓ
Àmbit Inspectorial Àmbit Local Àmbit Personal
boto01 Dedicar un 5% del pressupost de l’Associació de Cooperadors per CSTM
boto01 Elaborar el pressupost tenint en compte la solidaritat econòmica i la dimensió apostòlica
boto01 Ser puntuals i generosos en les aportacions