Tema anual 2019/2020: «Units per a una missió»

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EYN2Z3W-oJtLkiImPcMYTU0BxQLx9puMtiUpvnRum3QZpQ?e=LyHs3y