Normes del WEB

El nostre WEB es regeix per aquestes normes de funcionament:

Accés i manteniment

 • 1. L’últim responsable dels continguts, l’accés i el manteniment del web serà el Consell Provincial.
 • 2. Els usuaris tenen uns perfils associats, que determinen les seves funcions al web:
Tasca Perfil
Administrador Administrador Té tots els privilegis per modificar continguts i estructures del web
Consell Provincial Autor Pot penjar i publicar esdeveniments o documents
Vocal de comunicació de cada centre Col·laborador

Pot penjar, però no publicar

 •  3. L’administrador serà una persona de confiança escollida pel Consell Provincial, que realitzarà les tasques de manteniment general del web (connexió amb el servidor, gestió de contrasenyes d’accés,  activació o canvis en els privilegis  de les persones que tenen accés al web, gestió d’arxius i carpetes, actualització de l’agenda i/o calendari, …?), així com els canvis a la seva estructura que consideri el Consell P.
 • 4. Els membres del Consell Provincial podran penjar i publicar esdeveniments o documents en les diferents seccions del web. També disposaran d’un apartat general a on penjar temes referents al Consell Provincial.
 • 5. El conseller de Formació, s’encarregarà de publicar i actualitzar les informacions i documents relatius a la formació dels SC.
 • 6. El conseller de Comunicació (o algú del Consell Provincial en el que ho delegui) serà l’encarregat de verificar i publicar les aportacions dels Centres. Si alguna aportació, pel seu contingut, pot generar dubtes en la conveniència de la seva publicació, serà el Consell Provincial qui en darrer terme aprovarà la publicació o la seva modificació, si s’escau.
 • 7. La secretaria de coordinació de Llars D. Bosco, també podria disposar del web per a informacions generals i per a informar als seus membres.
 • 8. Tots el centres, a través del seu vocal de comunicació,  podran penjar, notícies, esdeveniments familiars de primer grau, (naixements, defuncions, casaments, etc.), a la finestra corresponent al seu centre. També és podria fer servir de mitjà de comunicació dins el mateix centre amb informacions de calendaris, trobades eucaristies especials, reunions, etc. A la vegada els esdeveniments dels centres que ells creguin que són d’interès provincial i que s’hagin de penjar al web passarien per la verificació de la consellera de comunicació per a valorar la importància de la informació.

Aspectes de privacitat de dades i drets d’autor

 

 • 9. S’ha d’evitar la publicació de dades de caràcter personal (telèfons, adreces de correus electrònic personals, adreces de residència,…). També la publicació de noms i cognoms per defecte (fer-ho amb inicial), si la persona no dona el seu consentiment.
 • 10. En la publicació de fotografies evitar la publicació de menors sense el consentiment dels pares o tutors legals.
 • 11. Evitar la reproducció total o parcial de material amb copyright (llibres, fotografies, vídeos, musica,…). En cas de publicar material d’una altra font, sempre citar la font original.

Altres Aspectes a tenir en compte

 • 12. Es buscarà la possibilitat de tenir un traductor (a través d’un paquet gratuït) per a la pàgina web a diferents idiomes: castellà, anglès i francès.
 • 13. Es valorarà a llarg termini la necessitat i la possibilitat de disposar d’un accés amb clau per accedir a qüestions de més interacció i privacitat: informacions o llistats amb dades personals, enquestes, formularis d’inscripcions,…
 • 14. És convenient tenir un compte de gmail genèric per gestionar coses del web que ho requereix.
 • 15. Hi hauran connexions a les xarxes socials (facebook, twiter…), que en aquest cas s’encarregarà de gestionar-les una altra persona designada pel Consell Provincial.